Cercar en aquest blog

MAURIMAT-Viatge a través dels somnis


 MAURIMAT - CURS 2012/13
CLASSIFICACIÓ DELS PARTICIPANTS EN 
EL CONCURS MAURIMAT
CURS 2012-2013
Nom
Puntuació
Santiago Rodriguez
17
Martina Bustos
48
Arantxa Pellejero
19
Laura C. Guerrero
13
Ainhoa Bellver
8
Harmeet Singh
13
Alba Ayas
8
Diego Contreras
8
Gisella Molina
8
Joaquín Gil
10
Victoria Munar
10
Maria Mamani
9
Jesús Aramayo
12
Joel Salazar
9
Lesly Bastida
10
Elisa Lizarbe
38
Mónica Laime
9
Jiamin Dong
11
Alba Millán
10
Michael Vargas
12
Rodrigo Cajal
22
José Adame
14
Stefi
9

 
PISTES - 3r MATEMÀTIC
 
PISTA 1 (8 de març de 2013)
Pertanyia a una família molt pobra.
  
PISTA 2 (11 de març de 2013)

Va demanar que es gravàs a la seva tomba un heptadecàgon regular. 

PISTA 3 (15 de març de 2013)

Als tres anys comprovava i fins i tot corregia els llibres de comptabilitat del seu pare.

 PISTA 4 (18 de març de 2013)
Va saber llegir sense ajuda. 


 PISTA 5 (22 de març de 2013)
La seva fama com a matemàtic va créixer en predir amb exactitud el comportament d'un asteroide. 

 PISTA 6 (25 de març de 2013)

Tenia un lema: "Pauca sigueu matura" (poques coses però madures). 

  PISTA 7 (8 d'abril de 2013)

Amb 10 anys va sumar els 100 primers nombres en un moment. 

PISTA 8 (12 d'abril de 2013)

Una campana porta el seu nom.

 PISTA 9 (15 d'abril de 2013)
La seva obra mestra és “Disquisitiones Arithmeticae”. 

 PISTA 10 (19 d'abril de 2013)

Va ser sobrenomenat “El príncep dels matemàtics”


 Track 1 (March 8, 2013)
 He was from a very poor family.
 Track 2 (March 11, 2013)   
He asked that in his tomb was recorded a regular heptadecagon.
  Track 3 (March 15, 2013)   
 When he was three years old, he checked  his father books.
 Track 4 (March 18, 2013)    
  He learned  to  read without  help.
Track 5 (March 22, 2013) 
His fame as a mathematician grew when he predicted the behavior of an asteroid.

Track 6 (March 25, 2013)  
He had a motto: " Pauca sigueu matura " (few things but mature)
Track 7 (April 8, 2013) 
With 10 years he added the first 100 numbers in a while. 
Track 8 (April 12, 2013)    
There is a bell with his name. 

Track 9 (April 15, 2013)   
His masterpiece is "Disquisitiones Arithmeticae". 

Track 10 (April 19, 2013)
He was nicknamed "the prince of mathematicians" TREBALL 
 1. Foto i nom
2.
Data de naixement i de mort
3.
Una mica de la seva vida
4.
Principals treballs i obres matemàtiques
5.
Curiositats del personatge
6.
Fonts consultades

TASK:
1. Photo and name
2. Date of birth and death
3. A little of his life
4. Major works and mathematical works
5. Curiosities about the personage
6. Sources consulted 
 
Classificació provisional (17/12/2012)

CURS
GRUP
NOM
PUNTS
1
B
Martina Bustos
16
1
B
Laura C. Guerero
13
1
C
Ainoha
8
1
C
Harmeet
13
1
C
Alba Ayas
8
1
C
Diego Contreras
8
1
C
Gisella Molina
8
1
C
Joaquín Gil
10
1
C
Victoria Munar
10
1
C
Maria Mamani
9
1
C
Jesús Aramayo
12
1
C
Joel Salazar
9
1
C
Lesly Bastida
10
1
C
Elisa Lizarbe
14
1
D
Mónica Laime
9
1
D
Jiamin Dong
11
1
D
Alba Millán
10
1
D
Michael Vargas
12
1
E
Rodrigo Cajal
13
1
F
Grup F
12


CURS
GRUP
NOM
PUNTS
1
B
Daniel Ortega
6
1
B
Maria Elena Torrico
7***

MAURIMAT - CURS 2012/13
Comença el concurs  MAURIMAT. 


PRESENTACIÓ MAURIMAT 2012 
“MATEMÀTICS EN EL TEMPS”
Poques persones saben que un matemàtic va arribar a ser Papa, que una dona havia de fer-se passar per home per a poder publicar les seves troballes, que hi ha hagut matemàtics que s'han robat descobriments, un altre va morir ofegat a l'aigua pels seus descobriments, que també hi ha hagut nobles que han estat matemàtics ...
Els matemàtics són éssers de carn i ossos. La matemàtica no és una ciència estanca que sempre ha existit, sinó que ha tengut avenços i retrocessos. Està viva ... encara que no tots ho percebin així.

La Idea:
Aquest joc pretén que ens iniciem en la investigació, cercant en llibres i en totes aquelles fonts que se'ns puguin ocórrer, la vida d'alguns matemàtics famosos. Per aconseguir això anirem facilitant pistes sobre un matemàtic de manera que amb elles haureu d'esbrinar de qui es tracta.
Evidentment les pistes van graduades en dificultat, partint de les més difícils a les més fàcils.

Les regles del joc:
 • La investigació es durà a terme pels alumnes de tot l’institut que hi vulguin participar.
 • Es disposarà de 10 pistes per a cada matemàtic, graduades en dificultat.
 • Cada setmana, els dimarts i els divendres, es penjaran dues noves pistes al Maurifull digital i als passadissos de l’institut.
 • Si s'encerta amb la primera pista es concediran 10 punts
 • Per cada pista nova que es doni cal treure 1 punt del total.
 • Cada alumne lliurarà per escrit o per e-mail (a isimo@iesamaura.net) el treball final, argumentant la seva elecció, en el moment que cregui conèixer qui és el personatge.
 • Per a la valoració global es comptarà amb quantes pistes s’ha arribat a la solució i se sumaran fins a 10 punts per a la presentació i originalitat del treball lliurat. Així, com a màxim, es poden obtenir 20 punts per personatge encertat.
 • En acabar amb un matemàtic s’iniciaran les pistes per al següent i es publicarà un llistat d’alumnes participants amb les puntuacions provisionals.

Premis:
S’estableixen quatre categories:
 • Alumnes de 1r i 2n d’eso de l’IES Antoni Maura. Premi: Llibre de matemàtiques per al curs vinent + targeta regal de 20€
 • Alumnes de 3r i 4t d’eso de l’IES Antoni Maura. Premi: Llibre de matemàtiques per al curs vinent + targeta regal de 20€
 • Alumnes de 1r i 2n de BATX de l’IES Antoni Maura. Premi: Llibre de matemàtiques per al curs vinent + targeta regal de 20€
 • Alumnes dels instituts estrangers participants en el projecte Comenius. Premi: Regal matemàtic
PRESENTATION “MATHEMATICIAN IN THE TIMES MACHINE”
Few people know that a mathematician man became Pope, a woman had to pose as men to post their findings, there have been mathematical discoveries that have been stolen, another mathematician drowned in the water for his discoveries, and has also been mathematicians have been noble ...
Mathematicians are creatures of flesh and bone. Mathematics is not a watertight science has always existed, but it has had ups and downs. It's alive ... but not eveybody see it that way.

The Idea:
This game aims to initiate us in the research, looking at books and all sources that may occur to us, the lives of some famous mathematicians. To achieve this we will provide clues about a mathematician and with them you will have to find out who it is.
Obviously the clues are graded in difficulty, starting from the most difficult to easiest.

Rules:
• The research will be conducted for all high school students wishing to participate.
• There will be 10 clues for each mathematician, graduated in difficulty.
• Each week, tuesady and Friday) a new clue will appear in digital maurifull and corridors of our institute.
• If the student finds the soluton with the first clue, he will win 10 points.
• For every new clue that will be given, the student will lose 1 point out of the total.
• Each student will deliver his work by e-mail (to isimo@iesamaura.net), when he knows who the mathematician is.
• For the final assessment will be counted how many clues to the solution has been reached and will add up to 10 points for presentation and originality of the delivered work. So, at most, everbody can get 20 points for right answer.
• At the end with a mathematician, will begin the clues to the next and will be published a list of participating students with provisional scores.

Awards:
Ther are four categories:
• 1st and 2nd ESO students in IES Antoni Maura. Award: Book of mathematics for the next year + 20 gift card
• 3rd and 4th ESO students in IES Antoni Maura. Award: Book of mathematics for the next year + 20 gift card
• Batxiller Students in IES Antoni Maura. Award: Book of mathematics for the next year + 20 gift card
Students from foreign institutes participating in the Comenius project. Award: Mathematical gift.